شكل‌هاي درس را به ترتيبي كه ياد گرفته‌ايد بكشيد و در جاي درست قرار دهيد.

Drag Drop question

شكل‌هاي درس را به ترتيبي كه ياد گرفته‌ايد بكشيد و در جاي درست قرار دهيد.


تصویر سوال: