حرف‌هاي الف‌با را به ترتيبي كه ياد گرفته‌ايد در جاي درست قرار دهيد.

Drag Drop question

حرف‌هاي الف‌با را به ترتيبي كه ياد گرفته‌ايد در جاي درست قرار دهيد.


تصویر سوال: