ویزافون لند

آموزشِ زبان به کودکان

بخش : آموزش
این متن، یکی از مکاتباتِ ویزافون با سازمانِ بهزیستی در سال1387 در موردِ آموزشِ زبان به کودکان است.آموزشِ زبانِ خارجي به كودكان اگر در محيطِ زنده‌گيِ كودك يك يا دو زبان حضورِ مستمر و جاري داشته باشد پس از مدتي زبانِ كودك به طورِ طبيعي و خودبه‌خودي به هردو زبان  باز خواهد شد، يعني كودك خواهد ...


تكرارِ موضوعي كه همه مي‌دانند.

بخش : آموزش
صحبت‌كردن درباره‌ي لزومِ آموزشِ زبان يعني تكرارِ موضوعي كه همه مي‌دانندهمه هر كه به كاري مشغول است، و حتا آن‌ها كه كارِ جدي‌يي نمي‌كنند، لزومِ يادگرفتنِ زبان ِ خارجي و كم‌بودِ ندانستنِ آن را، در هر لحظه‌ي زنده‌گي احساس مي‌كنند.گفتار درباره‌ي لزومِ زبان ِ خارجه را ناگفته مي‌گذاريم و مي‌گذريم.زيرا كي‌ ...