صحبت‌كردن درباره‌ي لزومِ آموزشِ زبان يعني تكرارِ موضوعي كه همه مي‌دانندهمه هر كه به كاري مشغول است، و حتا آن‌ها كه كارِ جدي‌يي نمي‌كنند، لزومِ يادگرفتنِ زبان ِ خارجي و كم‌بودِ ندانستنِ آن را، در هر لحظه‌ي زنده‌گي احساس مي‌كنند.گفتار درباره‌ي لزومِ زبان ِ خارجه را ناگفته مي‌گذاريم و مي‌گذريم.زيرا كي‌ ...