دوره های آنلاین ویزافون


از سال 1396 پس از 55 سال آموزشِ زبانِ انگلیسی به ایرانیان تصمیم گرفته‌ایم بر اساسِ خواستِ یکی از بنیان‌گذارانِ فقیدِ ویزافون، دوره‌های پايه وعمومیِ خود را در "طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري" در اختيار افرادي قرار دهيم كه:

* با هدف‌هاي بشردوستانه به جامعه خدمت مي‌كنند

* به امکاناتِ آموزشِ زبان دسترسی ندارند

* از طبيعت حفاظت مي‌نمايند

کسانی که در این طرح «بورسیه» می‌شوند بدونِ پرداختِ حتا 1 ریال می‌توانند به مدت 1 سال از دوره‌ی موردِ نظرشان بهره ببرند.

همراهان ما


از سال 1341