فرم درخواستِ شرکت در طرحِ بورسِ پوری شهریاری

به جمعِ امیدآفرینان بپيونديد.

 

ويزافون سازماني ريشه‌دار و قديمي است. 

ما به مسئوليت‌هاي اجتماعي پاي‌بنديم. در فرهنگِ سازمانيِ ما داشتنِ صداقت با مردم و توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي همواره از اولويتِ خاصي برخوردار بوده. ما مي‌دانيم كه در يك جامعه نمي‌توان صرفاً براي خود زنده‌گي كرد زيرا هزاران رشته ما را به ديگران متصل و مرتبط كرده است. ما وظايف و تعهداتي براي حفظ و مراقبت از جامعه، انسان‌ها و محيطي كه در آن زنده‌گي مي‌كنيم تعريف كرده‌ايم. اين امر چيزي وراي منافعِ اقتصادي و مالي است.

شما هم اگر مانندِ ما مي‌انديشيد و باور داريد كه در دنياي امروز يادگيري زبانِ انگليسي در تقويت زيرساخت‌هاي علمي و اجتماعي و اقتصادي و ساختنِ آينده‌يي بهتر براي جوانانِ كشورمان نقشِ موثري دارد، مي‌توانيد به طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري سازمان ويزافون بپيونديد و به عنوانِ پشتيبان و حامي در گسترشِ اين طرح سهيم باشيد و نقشي مؤثر ايفا كنيد، و متناسب با توان ِ خود از 1 نفر تا 1 ميليون نفر را زيرِ پوششِ آموزشيِ خود بگيريد.

ما به درستيِ راهي كه در آن گام نهاده‌ايم ايمان داريم.  اگر در اين راه همراهاني به ما بپيوندند، پرتوان‌تر به پيش خواهيم رفت؛ حتا یک نفر با خریدِ دوره‌های ویزافون می‌تواند به آموزشِ یک نفرِ دیگر در گوشه‌یی از این سرزمین یاری برساند.

 

من یک امید آفرین هستم.