در خردادماه و آذرماهِ 1397 تعدادِ 38 نفر از داوطلبان و همچنین کودکانِ تحتِ پوششِ انجمن دوستداران کودک پویش موفق به دریافتِ بورسِ زبانِ انگلیسیِ پوری شهریاری شدند.
از یاری و همراهیِ سرکار خانم شجاعی و سرکار خانم خدادادی که این امکان را برای ما و بورسیه‌های عزیزمان فراهم کردند سپاس‌گزاریم و برایشان موفقیت آرزو می‌کنیم.