مؤسسه‌ی جامعه‌ی یاوریِ فرهنگی طیِ چند دهه در حوزه‌ی مدرسه‌سازی و هم‌چنین آموزش به کودکان و آموزگاران فعالیت داشته است. یکی از هدف‌های کمیته‌ی اعطای بورس زبان انگلیسی پوری شهریاری نیز عملی نیکوکارانه برای کمک به آموزشِ کودکان و معلمان به خصوص در مناطق محروم است؛ با توجه به دیدگاه‌های مشترک، در مردادماهِ 1397 توافق‌نامه‌ی همکاری میانِ این دو به امضا رسید.

از آن‌جایی که این توافق از بنیاد عملی خیرخواهانه است و در چارچوبی فرهنگی و انسانی حرکت می‌کند، این امید وجود دارد که بتوانیم به هدفِ مشترک‌مان برسیم که همانا بالابردنِ سطحِ دانش و مهارتِ زبان انگلیسی در میانِ کودکان و نوجوانانِ مستعدی است که به امکاناتِ آموزشی دسترسی ندارند.