در آخرین روزِ شهریورِ 1398 تعدادِ 491 نفر از دانش‌آموزانِ دبیرستانی و دانش‌جویانِ معرفی‌شده از طرفِ بنیاد کودک به جمعِ بورسیه‌های زبانِ انگلیسی پیوستند. مقدمِ این عزیزان را گرامی می‌داریم و برای‌شان موفقیت آرزو می‌کنیم.